Εμπορικό δίκαιο

Αξιοπιστία και αποδεδειγμένη ικανότητα σε εταιρικές υποθέσεις και διαφορές από εμπορικές συναλλαγές.