Συχνές ερωτήσεις

1. Ποιες διαφορές μπορούν να επιλυθούν με Διαμεσολάβηση;

Αστικές και εμπορικές υποθέσεις πολλών και διαφορετικών αντικειμένων αρκεί τα μέρη να έχουν την εξουσία διάθεσης του αντικειμένου της διαφοράς τους. Ενδεικτικά με την διαμεσολάβηση μπορούν να επιλυθούν:

  • Οικογενειακές Διαφορές
  • Εμπορικές Διαφορές
  • Εταιρικές Διενέξεις
  • Κληρονομικές Διαφορές
  • Εργατικές Διαφορές
  • Διαφορές αποζημιώσεων
  • Διαφορές Ιατρικής Ευθύνης
  • Γειτονικές Διαφορές

2. Ειναι η διαμεσολάβηση υποχρεωτική;

Η διαμεσολάβηση δεν είναι υποχρεωτική. Είναι μια εκούσια διαδικασία στην οποία τα μέρη προσέρχονται και παραμένουν με την θέλησή τους.

3. Γιατί ακούω ότι είναι υποχρεωτική;

Σε ορισμένες περιπτώσεις ο Νόμος προβλέπει ως υποχρεωτική την ενημέρωση για τη δυνατότητα επίλυσης της διαφοράς με Διαμεσολάβηση. Η ίδια η διαμεσολάβηση παραμένει μία διαρθρωμένη διαδικασία, στην οποία τα μέρη προσέρχονται εκουσίως.

Σκοπός του νομοθέτη είναι να ενημερώνεται ο πολίτης – πριν προσφύγει στα δικαστήρια – για την δυνατότητα που έχει να επιλύσει την διαφορά του εξωδικαστικά, με την διαδικασία της διαμεσολάβησης.

Οι περιπτώσεις που η ενημέρωση είναι υποχρεωτική είναι:

 • Οικογενειακές Διαφορές (από 15.1.2020)

Εξαιρούνται:  α) η έκδοση του διαζυγίου, β) η ακύρωση ή αναγνώριση ανυπαρξίας γάμου, γ) υποθέσεις σχετικές με την προσβολή της  πατρότητας ή της μητρότητας, την ύπαρξη ή την ακυρότητα εκούσιας αναγνώρισης και την προσβολή αυτής, την ύπαρξη ή την ακυρότητα υιοθεσίας και επιτροπείας.

 • Διαφορές που εμπίπτουν στην Τακτική διαδικασία του Μονομελούς Πρωτοδικείου, αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς υπερβαίνει το ποσό των 30.000€ και του Πολυμελούς Πρωτοδικείου.
 • Οι διαφορές για τις οποίες σε έγγραφη συμφωνία των μερών προβλέπεται και είναι σε ισχύ ρήτρα διαμεσολάβησης.

Εξαιρούνται από την υποχρεωτική αρχική συνεδρία, οι διαφορές στις οποίες διάδικο μέρος είναι το Δημόσιο, Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ.

4. Που διεξάγεται;

Η διαμεσολάβηση μπορεί να λάβει χώρα στο γραφείο του διαμεσολαβητή ή οποιονήποτε άλλο χώρο επιλέξουν τα μέρη, ανάλογα με το πλήθος των συμμετεχόντων.

5. Πόσο διαρκεί μια διαμεσολάβηση;

Είναι πολύ σύντομη διαδικασία. Δεν υπάρχει καθορισμένη ελάχιστη διάρκεια, αλλά συνήθως ολοκληρώνεται σε μία ή δύο ημέρες ή ακόμα και σε μερικές ώρες.

6. Ποιοί συμμετέχουν στην διαμεσολάβηση;

Ο Διαμεσολαβητής, τα μέρη και οι νομικοί παραστάτες (πληρεξούσιοι δικηγόροι) των μερών. Δεν αποκλείεται, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της υπόθεσης, να συμμετέχουν και άλλα μέρη (π.χ. λογιστές, τεχνικοί σύμβουλοι, πραγματογνώμονες, συγγενικά πρόσωπα, ψυχολόγοι κλπ).

7. Γιατί τα μέρη να επιλέξουν τη Διαμεσολάβηση;

 • Γιατί μπορούν να επιλύσουν άμεσα τη διαφορά τους.
 • Γιατί διαπραγματεύονται  σε συνθήκες πολιτισμένες με τη βοήθεια του Διαμεσολαβητή.
 • Γιατί συντομότερος χρόνος επίλυσης σημαίνει και χαμηλότερο κόστος επίλυσης∙
 • Το πρακτικό Διαμεσολάβησης που συντάσσεται στο τέλος της διαδικασίας μπορεί να κατατεθεί από οποιοδήποτε από τα μέρη στη Γραμματεία του καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιου δικαστηρίου και να αποτελεί εκτελεστό τίτλο, δηλαδή να έχει την ισχύ δικαστικής απόφασης (αναφορικά με το ζήτημα της ισχύος του Πρακτικού Διαμεσολάβησης δείτε στα «Νέα«μας την 1292/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών).

8. Ποιος είναι ο Διαμεσολαβητής;

Ο Διαμεσολαβητής είναι ο ουδέτερος, ανεξάρτητος και αμερόληπτος τρίτος, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί σε τεχνικές διαπραγμάτευσης και ψυχολογίας, ώστε να κατορθώσει να αποφορτίσει την ατμόσφαιρα, να αποκαταστήσει το διάλογο μεταξύ των μερών και να βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις τους ώστε να καταλήξουν σε συμφωνία.

9. Πόσο κοστίζει η διαμεσολάβηση;

Η αμοιβή του Διαμεσολαβητή καθορίζεται ελεύθερα, με γραπτή συμφωνία μεταξύ του ίδιου και των μερών. Εάν δεν υπάρχει γραπτή συμφωνία, η ελάχιστη αμοιβή ορίζεται από το Νόμο σε 80€  την ώρα (πλέον ΦΠΑ). Η αμοιβή αυτή κατανέμεται ισομερώς μεταξύ των μερών της διαφοράς.

H αμοιβή του νομικού παραστάτη (πληρεξούσιου δικηγόρου) κάθε μέρους συμφωνείται ελεύθερα μεταξύ τους. Για την συμμετοχή του νομικού παραστάτη σε όλη την διαδικασία της διαμεσολάβησης εκδίδεται, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων, γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών.

10. Ποιες είναι οι βασικές αρχές που διέπουν τη διαμεσολάβηση;

Οι βασικές αρχές που διέπουν τη διαδικασία της διαμεσολάβησης είναι οι αρχή της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου.

H αρχή της εμπιστευτικότητας έχει διττή σημασία. Πρωτίστως αναφέρεται στο σύνολο της διαδικασίας της διαμεσολάβησης υπό την έννοια ότι ό,τι ειπωθεί στα πλαίσια αυτής είναι εμπιστευτικό και δεν μπορεί να αποκαλυφθεί σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την άδεια όλων των μερών, εκτός αν υπάρχει υποχρέωση που απορρέει από τον νόμο.

Επίσης, οποιεσδήποτε προσφορές, παραχωρήσεις και παραδοχές γίνουν κατά τη διάρκεια της διαμεσολάβησης δεν μπορούν να γνωστοποιηθούν σε τρίτα πρόσωπα ούτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δικαστήριο ως δέσμευση προς το μέρος που έκανε την προσφορά, παραχώρηση ή παραδοχή («without prejudice»).

Η εμπιστευτικότητα αναφέρεται επίσης και στην ίδια τη διαδικασία της διαμεσολάβησης (στις ιδιωτικές συνεδρίες), υπό την έννοια ότι κάθε πληροφορία η οποία κοινολογείται εμπιστευτικά στον διαμεσολαβητή από ένα μέρος δεν επιτρέπεται να κοινολογείται στα άλλα μέρη, εκτός αν παρέχεται σχετική συγκατάθεση ή η κοινολόγηση της εκάστοτε πληροφορίας είναι υποχρεωτική βάσει του νόμου.

Η αρχή του απορρήτου της διαμεσολάβησης αναφέρεται στην υποχρέωση του διαμεσολαβητή να τηρεί απόρρητες τις πληροφορίες που έχουν προκύψει από τη διαμεσολάβηση ή σε σχέση με αυτήν, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι πρόκειται να διεξαχθεί ή έχει διεξαχθεί διαμεσολάβηση, εκτός αν υποχρεούται να πράξει διαφορετικά από διάταξη νόμου ή για λόγους δημόσιας τάξης ή τα μέρη συναινούν ρητά στην αποκάλυψη των πληροφοριών