Διαμεσολάβηση και ακίνητα – κτηματολογικές εγγραφές

Ένα από τα κυριότερα πεδία, στο οποίο αναδεικνύονται τα πλεονεκτήματα του θεσμού της Διαμεσολάβησης, είναι το πεδίο των ακινήτων. Διαφορές που άπτονται των εγγραφών επί του Κτηματολογίου και των οικείων Υποθηκοφυλακείων, (διορθώσεις κλπ), την αναγνώριση κυριότητας ακινήτου με χρησικτησία, την εξάλειψη ή εγγραφή υποθήκης επί ακινήτου, είναι μόνον μερικά από τα ζητήματα που μπορούν άμεσα, απλά και με λιγότερο κόστος, να επιλυθούν με το πρακτικό διαμεσολάβησης.

Σχετικές είναι οι παράγραφοι 3 έως 5 του άρθρου 8 του Ν 4640/2019, περί της εκτελεστότητας των συμφωνιών που προκύπτουν από τη διαμεσολάβηση, στις οποίες ορίζεται  ότι:

  1. 3. Το πρακτικό της διαμεσολάβησης του παρόντος άρθρου αποτελεί, από την κατάθεσή του στη γραμματεία του κατά την παράγραφο 2 αρμόδιου δικαστηρίου, εκτελεστό τίτλο σύμφωνα με την περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 904 Κ.Πολ.Δ., εφόσον η συμφωνία μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αναγκαστικής εκτέλεσης. Το απόγραφο εκδίδεται ατελώς από τον δικαστή ή τον πρόεδρο του κατά την παράγραφο 2 αρμόδιου Δικαστηρίου.
  2. Αν η συμφωνία που περιέχεται στο πρακτικό διαμεσολάβησης περιλαμβάνει και διατάξεις που αφορούν δικαιοπραξίες, οι οποίες υπόκεινται εκ του νόμου σε συμβολαιογραφικό τύπο, οι δικαιοπραξίες αυτές πρέπει να περιβληθούν τον συμβολαιογραφικό τύπο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις που διέπουν τη σύνταξη τέτοιων συμβολαιογραφικών εγγράφων και τη μεταγραφή τους.
  3. Το πρακτικό της διαμεσολάβησης του παρόντος άρθρου από την κατάθεσή του στη γραμματεία του κατά την παράγραφο 2 αρμόδιου Δικαστηρίου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τίτλος προς εγγραφή ή εξάλειψη υποθήκης, σύμφωνα με το εδάφιο γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 293 Κ.Πολ.Δ..

Αναφορικά με την αξία του πρακτικού διαμεσολάβησης στο κρίσιμο ζήτημα των ακινήτων, δείτε στην κατηγορία «Νέα» την εξόχως σημαντική υπ’ αριθ. 1292/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας).