Μάρτιος2014

Μισθωτική διαφορά. Καταβολή μισθωμάτων.

Μισθωτική διαφορά. Καταβολή μισθωμάτων. Το δικαίωμα καταγγελίας της εμπορικής μίσθωσης έχει ο μισθωτής, ακόμα κι αν έχει παραιτηθεί από αυτό. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται με την πάροδο τριών μηνών από τη γνωστοποίησή της. Σε περίπτωση καταγγελίας της μίσθωσης από το μισθωτή, υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης ίσης με το ποσό[…]

Περισσότερα »

Αυτοκινητικό ατύχημα.

Αυτοκινητικό ατύχημα. Τροποποίηση άρθρου 19 παρ. 2 Ν. 237/1986. Περιορισμοί στο ύψος της αποζημίωσης προς τον παθόντα εκ μέρους του Επικουρικού Κεφαλαίου που υπεισέρχεται στη θέση του ασφαλιστή. Η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει, αν για την πρόκληση του ατυχήματος υπάρχει υπαιτιότητα του ασφαλισμένου στην ασφαλιστική εταιρεία, γιατί θίγονται οι ενοχικές[…]

Περισσότερα »

Ασφαλιστικά μέτρα προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης.

 Ασφαλιστικά μέτρα προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης. Πρόκληση φθορών σε διαμέρισμα, εξαιτίας της έλλειψης στεγάνωσης βεράντας γειτονικού διαμερίσματος (υγρασία από πότισμα, πλύσιμο βεράντας και βροχοπτώσεις,με συνέπειες τη δυσοσμία, την πτώση σοβάδων και τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας). Στεγανοποίηση της βεράντας από την καθ’ ης, αλλά όχι με τον πλέον ενδεδειγμένο τεχνικά τρόπο. Αδύνατη[…]

Περισσότερα »

Παραγραφή. Αυτοκινητικό ατύχημα.

 Παραγραφή. Αυτοκινητικό ατύχημα. Η αξίωση του παθόντος έναντι της ασφαλιστικής εταιρίας υπόκειται στην προβλεπόμενη βραχύτερη παραγραφή των δύο ετών που αρχίζει από την ημέρα του ατυχήματος, διατάξεις οι οποίες εφαρμόζονται και επί της ευθύνης του υπεισερχομένου στις υποχρεώσεις της ασφαλιστικής εταιρείας της οποίας ανεκλήθη η άδεια λειτουργίας, Επικουρικού Κεφαλαίου. Άρθρο[…]

Περισσότερα »

Aυτοκινητικό ατύχημα. Νομική μεταχείριση οδηγού ταξί, μη ιδιοκτήτη .

Εμπλοκή σε αυτοκινητικό ατύχημα οδηγού ταξί, προστηθέντος ιδιοκτήτη ταξί. Αξίωση του οδηγού του ταξί για ικανοποίηση ηθικής βλάβης, ως φορέως ενοχικού δικαιώματος που προστατεύεται αδικοπρακτικά από το άρθρο 914 ΑΚ, επικαλούμενος ειδικότερα σύμβαση τέτοιας μορφής (σύμβαση εκμετάλλευσης προσοδοφόρου πράγματος), που του «παρέχει αξίωση αποζημίωσης κατά τρίτου». Ευθύνη ιδιοκτήτη σταθμευμένου οχήματος.[…]

Περισσότερα »

Αναγνωριστική Αγωγή. Κυριότητα. Διόρθωση εγγραφής στο Κτηματολόγιο

Αναγνωριστική Αγωγή. Κυριότητα. Διόρθωση εγγραφής στο Κτηματολόγιο [άρθρο 6 παρ. 2 Ν. 2664/1998]. Διαδικασία και Προθεσμία άσκησης. Ερημοδικία ενάγοντος. Παράλειψη υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο κατά την αρχική κτηματογράφηση. Κτήση κυριότητας με παράγωγο τρόπο και κτήση με πρωτότυπο. Έκτακτη και τακτική χρησικτησία. Άσκηση διακατοχικών πράξεων στο επίδικο ακίνητο. Αίτημα διόρθωσης[…]

Περισσότερα »

Διαταγή πληρωμής. Ακάλυπτη επιταγή.

 Διαταγή πληρωμής. Ακάλυπτη επιταγή. Εκδότης της επιταγής ο νόμιμος εκπρόσωπος Ανώνυμης Εταιρείας. Παράλληλη ευθύνη του νόμιμου εκπροσώπου με το νομικό πρόσωπο. Το νομικό πρόσωπο ευθύνεται για τις πράξεις και τις παραλείψεις των οργάνων που το αντιπροσωπεύουν, εφόσον η πράξη ή παράλειψη έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους[…]

Περισσότερα »

Διαταγή Πληρωμής κατά ΟΤΑ.

Διαταγή Πληρωμής κατά ΟΤΑ. Σύμβαση Δημοσίου Δικαίου. Αρμοδιότητα Πολιτικών Δικαστηρίων. Υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης με τις δικαστικές αποφάσεις: Σύνταγμα και Διεθνή Σύμφωνα. Επιτρέπεται η εκτέλεση δικαστικής απόφασης κατά Δημοσίου, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ, με τις οποίες επιδικάζονται σε βάρος τους χρηματικές απαιτήσεις, στους τίτλους δε αυτούς περιλαμβάνονται και οι διαταγές πληρωμής.[…]

Περισσότερα »