Τραπεζικό Δίκαιο

Η πολυετής συνεργασία μας με την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, κληροδότησε στο γραφείο μας σημαντικό επιστημονικό προβάδισμα και πολύτιμη εμπειρία στο Δίκαιο που άπτεται της εξασφάλισης του δανειστή για απαιτήσεις του έναντι του οφειλέτη.

Ειδικότερα, αναλαμβάνουμε υποθέσεις με αντικείμενο που εμπίπτει τόσο στον τομέα των άμεσων πιστώσεων, όπως είναι το δάνειο, το άνοιγμα πίστωσης, ο αλληλόχρεος λογαριασμός, η προεξόφληση πιστωτικών τίτλων, η πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων, κ.α., όσο και στον τομέα των έμμεσων πιστώσεων, που περιλαμβάνει την πίστωση του τιμήματος, την προκαταβολή, την ανάληψη εγγυήσεων, την πιστωτική κάρτα και τη χρηματοδοτική μίσθωση.

Ενδεικτικά, καίρια ζητήματα που ανακύπτουν από την εξασφάλιση των πιστώσεων είναι αυτά της εγγύησης, την εγγραφής υποθηκών και προσημειώσεων υποθηκών σε ακίνητα, το ενέχυρο πράγματος και δικαιώματος, η παρακράτηση κυριότητας στην πώληση κινητού κλπ.