Το Πρακτικό Διαμεσολάβησης αποτελεί τίτλο εκτελεστό, που εγγράφεται στο Κτηματολόγιο

Η υπ’ αριθ. 1292/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασίας εκουσίας δικαιοδοσίας), αποτελεί απόφαση-καταλύτη αναφορικά με το κρίσιμο ζήτημα της ισχύος του Πρακτικού Διαμεσολάβησης ως εγγραπτέου τίτλου στα οικεία βιβλία των Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων, καθώς αποδίδει στο  Πρακτικό Διαμεσολάβησης  τύπο ισοδύναμο με αυτόν του συμβολαιογραφικού εγγράφου .

Ειδικότερα κρίθηκε ότι «..το πρακτικό διαμεσολάβησης με το οποίο επιλύεται διαφορά που αφορά σε ακίνητο κατά τρόπο ώστε να συνιστάται, αλλοιώνεται, μετατίθεται ή καταργείται εμπράγματο δικαίωμα, από και με την κατάθεσή του στη γραμματεία του αρμόδιου πρωτοδικείου, οπότε είναι και τίτλος εκτελεστός, σύμφωνα με το άρθρο 904 παρ. 2 εδ. γ΄ ΚΠολΔ, αναπληρώνει πλήρως τον συμβολαιογραφικό τύπο που προβλέπεται από το ουσιαστικό δίκαιο, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 293 παρ. 1 εδ. γ΄ ΚΠλοΔ και μπορεί να μεταγραφεί ή να καταχωρηθεί στο κτηματολόγιο. Κατά τη μεταγραφή ή καταχώριση, πλην του πρακτικού διαμεσολάβησης θα πρέπει να συνυποβληθούν στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό γραφείο, όλα εκείνα τα έγγραφα που επισυνάπτονται σε ένα συμβολαιογραφικό έγγραφο, όπως δήλωση φόρου μεταβίβασης, ή χρησικτησίας, τοπογραφικό διάγραμμα, πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας,, πιστοποιητικό άρθρου 54α ν. 4174/2013 περί καταβολής ΕΝΦΙΑ, βεβαίωση μηχανικού κατά τον ν. 4178/2013, πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κλπ.

Επιπλέον, η εν λόγω απόφαση ξεκαθάρισε ότι α: «..i) το πρακτικό διαμεσολάβησης, από και με την κατάθεσή του στην γραμματεία του αρμοδίου πρωτοδικείου, είναι τίτλος εκτελεστός, ισοδυναμεί επομένως με δικαστική απόφαση, ii) έχει την ίδια ακριβώς ισχύ και με τους ίδιους όρους με το πρακτικό δικαστικής μεσολάβησης του άρθρου 214Β παρ. 5 ΚΠολΔ…..ούτως ώστε, με βάση τα προαναφερθέντα να προκύπτει ότι σκοπός του νομοθέτη είναι η εξομοίωση όλων των μορφών εξωδικαστικής επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών προς τον δικαστικό συμβιβασμό και τα αποτελέσματά του».