ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΟΧΗΜΑ – ΕΥΘΥΝΗ ΓΔΑ- ΕΠΙΔΙΚΑΣΤΕΑ ΚΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΧΕΙΡΟΣ

Αριθμός…/2015

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη …., που ορίστηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου, με την παρουσία του Γραμματέα …… ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις ….. 2015, για να δικάσει την εξής διαφορά μεταξύ των : ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ : …., ο οποίος εμφανίσθηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο του Ελισάβετ Μπάτζιου (AM 7598), συμπαρισταμένης και της ασκούμενης δικηγόρου … ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: Του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του …. ΥΠΟΘΕΣΗ : Αγωγή Ν. 733/77 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ η με αύξοντα αριθμό καταθ. …. αγωγή και ορίσθηκε να συζητηθεί την … και ύστερα από νόμιμη αναβολή, την παραπάνω ημερομηνία. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν και προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η θεμελίωση της ευθύνης και της εκτάσεως αυτής του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης, που εδρεύει στην Αθήνα, προϋποθέτει : α) ότι το ατύχημα για το οποίο ασκούνται αξιώσεις, κρινόμενες κατά τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου, επήλθε από αλλοδαπό αυτοκίνητο, το οποίο είναι εφοδιασμένο κατά την είσοδό του στην Ελλάδα με πιστοποιητικό διεθνούς έχει τόπο συνήθους στάθμευσης χώρα, το Εθνικό Γραφείο Ασφάλισης της οποίας, έχει συνυπογράψει με το αντίστοιχο Ελληνικό Γραφείο το κατά το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 489/76 τμήμα III της ενοποιημένης συμφωνίας διεθνούς ασφαλίσεως (πρώην Πολυμερής Σύμβαση Εγγυήσεως), οπότε, στην περίπτωση αυτή, το αυτοκίνητο δεν χρειάζεται να είναι εφοδιασμένο με πράσινη κάρτα, ούτε καν να είναι ασφαλισμένο, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 περ. β’ Ν 489/76. Το Γ.Δ.Α. ευθύνεται έναντι του ζημιωθέντος τρίτου όσο ευθύνεται και η ελληνική ασφαλιστική εταιρεία ή άλλη εταιρεία που ασκεί νόμιμα ασφαλιστικές εργασίες στην Ελλάδα (άρθρο 26 παρ. 1α Ν. 489/1976).

Στην κρινόμενη αγωγή, ιστορείται ότι ο …., του …., οδηγώντας το με αριθμ. κυκλοφορίας ….. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «…», που εδρεύει στη Ρουμανία, προστηθείς στην οδήγησή του από την τελευταία, το οποίο είχε τόπο συνήθους στάθμευσης τη Ρουμανία, κράτος το Εθνικό Γραφείο Ασφάλισης του οποίου έχει συνυπογράψει με το αντίστοιχο Ελληνικό Γραφείο το κατά το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 489/76 τμήμα III της ενοποιημένης συμφωνίας διεθνούς ασφαλίσεως, έγινε υπαίτιος σύγκρουσης του παραπάνω οχήματος με την υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας …. δίκυκλη μοτοσικλέτα, ιδιοκτησίας του ενάγοντος, που οδηγούσε ο ίδιος ο ενάγων, κάτω από τις συνθήκες που λεπτομερώς περιγράφονται, με αποτέλεσμα να προκληθούν σ’ αυτήν οι λεπτομερώς περιγραφόμενες υλικές ζημίες. Ζητείται δε να υποχρεωθεί το εναγόμενο, με απόφαση που να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, να του καταβάλει, νομιμότοκα από την επίδοση της αγωγής, το ποσό των 6.317,18 ευρώ, ως αποζημίωση για την αποκατάσταση των θετικών και αποθετικών ζημιών του και την ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που υπέστη από την παραπάνω σύγκρουση…….

Από την ένορκη κατάθεση στο ακροατήριο του παρόντος δικαστηρίου, του μάρτυρος του ενάγοντος, που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, (το εναγόμενο δεν εξέτασε μάρτυρα), τα έγγραφα τα οποία προσκομίζουν οι διάδικοι, τα οποία λαμβάνονται υπόψη είτε προς άμεση απόδειξη είτε για την συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, από όσα αυτοί συνομολογούν, από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, που λαμβάνονται υπόψη αυτεπάγγελτα από το Δικαστήριο (άρθρο 336 παρ. 4 Κ.Πολ.Δ.) και από όλη τη διαδικασία αποδείχθηκαν τα ακόλουθα : Την … και περί ώρα 15.45′, ο ενάγων, οδηγώντας την υπ’ αριθμό κυκλοφ. ….δίκυκλη μοτοσικλέτα, ιδιοκτησίας του, κινείτο, με μικρή ταχύτητα, επί της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης – Νέας Μηχανιώνας, με κατεύθυνση από τη Μηχανιώνα προς την Θεσσαλονίκη. Η παραπάνω οδός είναι διπλής κυκλοφοριακής κατεύθυνσης, με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, στο σημείο που θα αναφερθεί αμέσως παρακάτω. Την ίδια ώρα, στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας της παραπάνω οδού, δηλαδή με κατεύθυνση προς τη Μηχανιώνα έβαινε ο …, οδηγώντας το υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας….αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας της εταιρίας με την επωνυμία «…», που εδρεύει στη Ρουμανία, προστηθείς στην οδήγησή του από την τελευταία. Στο ύψος όπου η ως άνω επαρχιακή οδός Θεσσαλονίκης-Ν.Μηχανιώνας διασταυρώνεται κάθετα με την οδό …., ο ως άνω αλλοδαπός επιχείρησε αιφνιδιαστικά και ανέλεγκτα αριστερό ελιγμό, προκειμένου να εισέλθει σε πρατήριο βενζίνης, το οποίο βρίσκεται αμέσως μετά την  προαναφερόμενη διασταύρωση, δεξιά σε σχέση με την πορεία του ενάγοντα, με αποτέλεσμα να ανακόψει τη νόμιμη πορεία του ενάγοντα και να επιπέσει με την αριστερή εμπρόσθια πλευρά του οχήματος που οδηγούσε στην εμπρόσθια αριστερή πλευρά της μοτοσικλέτας του ενάγοντος, η οποία, στην συνέχεια, ανατράπηκε προς τα δεξιά και σύρθηκε στο έδαφος. Κάτω από τα παραπάνω πραγματικά περιστατικά, όπως αποδείχθηκαν από την κατάθεση του αυτόπτη μάρτυρος και από το δελτίο τροχαίου ατυχήματος που συντάχθηκε από τα όργανα της Τροχαίας στον τόπο του ατυχήματος, η επίμαχη σύγκρουση οφείλεται στην υπαιτιότητα του προαναφερομένου … Ειδικότερα, αυτός δεν επέδειξε την προσοχή και επιμέλεια που θα επιδείκνυε κάθε συνετός οδηγός κάτω από παρόμοιες συνθήκες, καθόσον κατά παράβαση των άρθρων 12 παρ. 1, 13 παρ. 2, 19 παρ.1 και 2 και 21 παρ. 1, δεν οδηγούσε με διαρκώς τεταμένη την προσοχή και δεν κατέβαλε κάθε επιμέλεια, διαθέτοντας τη διαρκή εκείνη σωματική και διανοητική ικανότητα, η οποία θα του επέτρεπε να ελέγχει και να εξουσιάζει διαρκώς το όχημά του, αλλά, κινούμενος με υπερβολική για τις περιστάσεις (επί πολυσύχναστης οδού, την οποία, ως αλλοδαπός, δεν εγνώριζε) ταχύτητα, επιχείρησε αριστερό ελιγμό, χωρίς να πλησιάσει προοδευτικά προς τον άξονα του οδοστρώματος, χωρίς να βεβαιωθεί ότι μπορεί να τον πραγματοποιήσει δίχως κίνδυνο των λοιπών χρηστών της οδού που κινούνταν πίσω μπροστά ή πλάι του, λαμβάνοντας υπόψη του την θέση και την ταχύτητά τους και χωρίς να ειδοποιήσει για την ενέργειά του, θέτοντας σε λειτουργία τον αριστερό δείκτη κατεύθυνσης του οχήματός του.  Ο ισχυρισμός του εναγομένου πως ο ενάγων εκινείτο με υπερβολική ταχύτητα δεν αποδείχθηκε από κανένα στοιχείο της δικογραφίας.

Περαιτέρω αποδείχθηκε πως το όχημα του ενάγοντος υπέστη εξ αιτίας της προαναφερόμενης σύγκρουσης διάφορες ζημίες για την αποκατάσταση των οποίων δαπανήθηκε, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  το συνολικό ποσό των 4.977,18Ε………

Εξάλλου εξαιτίας του προαναφερόμενου τροχαίου ατυχήματος και κατά τη διάρκεια αυτού, καταστράφηκε το ρολόι χειρός του ενάγοντος μάρκας Sturlhing, τύπου….., παλαιότητας ενός έτους και αξίας κατά το χρόνο συζήτησης της αγωγής ποσού 300Ε, το οποίο πρέπει να επιδικασθεί στον ενάγοντα.

Περαιτέρω αποδείχθηκε πως η μοτοσικλέτα του ενάγοντα εργοστασίου κατασκευής Yamaha, τύπου…., έτους πρώτης κυκλοφορίας 2010…..επανήλθε πλήρως από άποψη ευστάθειας και εμφάνισης στην προτέρα κατάσταση και δεν υπέστη μείωση της αγοραστικής της αξίας….

Ο ενάγων, από τις συνθήκες του ατυχήματος, την θέα καταστροφής του οχήματος του, την ταραχή και την στεναχώρια που προήλθε απ’ αυτή και την ταλαιπωρία του μέχρι να επισκευαστεί, υπέστη ηθική βλάβη για την ικανοποίηση της οποίας, ενόψει των συνθηκών του ατυχήματος, του βαθμού υπαιτιότητας των υπαιτίων και της οικονομικής κατάστασης των διαδίκων μερών, το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να του επιδικασθεί το ποσό των 200 ευρώ, ως εύλογη χρηματική ικανοποίηση

Περαιτέρω αποδείχθηκε, πως, κατά τον χρόνο του ατυχήματος, το υπ’ αρ. κυκλοφορίας … Ι.Χ.Ε. ζημιογόνο όχημα έφερε πινακίδες κυκλοφορίας του κράτους της Ρουμανίας, (κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης), το έδαφος του οποίου είχε ως συνήθη τόπο στάθμευσης. Το Εθνικό Γραφείο του κράτους της Ρουμανίας έχει προσυπογράψει, με το αντίστοιχο Ελληνικό, το τμήμα III της Ενοποιημένης Συμφωνίας Διεθνούς Ασφάλισης, με αποτέλεσμα το ζημιογόνο όχημα, (το οποίο έφερε πινακίδες κυκλοφορίας με λατινικούς χαρακτήρες), να μην υφίσταται έλεγχο ασφαλιστικής καλύψεως ούτε να απαιτείται να είναι εφοδιασμένο με πράσινη κάρτα (τεκμαρτή ασφαλιστική κάλυψη)

Πρέπει, συνεπώς, να γίνει εν μέρει δεκτή η αγωγή ως ουσιαστικά βάσιμη και να υποχρεωθεί το εναγόμενο να καταβάλει στον ενάγοντα το συνολικό ποσό 5.477,18 ευρώ, νομιμότοκα από την επομένη της επίδοσης της αγωγής.

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ το εναγόμενο να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και δέκα οκτώ λεπτών (5.477,18), νομιμότοκα από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι την εξόφληση

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την παραπάνω προσωρινά εκτελεστή

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ τα δικαστικά έξοδα εις βάρος του εναγομένου και τα προσδιορίζει στο ποσό των διακοσίων ογδόντα (280) ευρώ. ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Θεσσαλονίκη στις …. σε έκτακτη δημόσια επ’ ακροατηρίου συνεδρίαση του αυτού Δικαστηρίου, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων αυτών.