Πρόσκρουση φορτηγού οχήματος επί καλωδίου της ΔΕΗ. Ευθύνη της ΔΕΔΔΗΕ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΤΑΚΤΙΚΗ

Αριθμός ……./201..

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη ….., που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου και από τη Γραμματέα …….
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις …….., για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των διαδίκων:
ΕΝΑΓΩΝ: ………..με τον οποίο παραστάθηκε η πληρεξούσια δικηγόρος Ελισάβετ Μπάτζιου (Α.Μ.: 7598).
ΕΝΑΓΟΜΕΝΗ:. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ (ΑΝΤΙ ΔΕΗ ΑΕ)» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε» που εδρεύει στην Αθήνα ..την οποία εκπροσώπησε η πληρεξούσια δικηγόρος ….. (Α.Μ.: …..).

Ο ενάγων είναι κύριος του με αριθμ κυκλοφορίας …. ελκυστήρα. Την….2013 και περί ώρα 02:00π.μ εκινείτο οδηγώντας το όχημα του επί της επαρχιακής οδού Αγ.Παρασκευής-Σουρωτής. Στο σημείο όπου βρίσκεται πρατήριο Βενζίνης της εταιρίας «CYCLOΝ» και ειδικότερα 100 μέτρα πριν το πρατήριο το όχημά του, που στο ψηλότερο σημείο του έχει ύψος 4 μέτρα προσέκρουσε σε εναέριο καλώδιο χαμηλής τάσης της εναγόμενης, το οποίο παρ’ ότι θα έπρεπε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία να βρίσκεται στα 5,5 μέτρα, λόγω ελλιπούς συντήρησης εκ μέρους της εναγομένης, βρισκόταν σε χαλάρωση, κάτω από το ύψος των 4 μέτρων. Εξαιτίας της σύγκρουσης, το όχημα του ενάγοντος υπέστη ζημιές για την αποκατάσταση των οποίων δαπάνησε το ποσό των …… ευρώ. Λόγω της μικρής ζημίας που υπέστη το όχημα του ενάγοντος δεν μειώθηκε η εμπορική του αξία και το σχετικό αιτούμενο κονδύλιο πρέπει ν’ απορριφθεί. Παράλληλα εξαιτίας της αδικοπρακτικής συμπεριφοράς της εναγομένης ο ενάγων υπέστη ηθική βλάβη και πρέπει να του επιδικαστεί ως χρηματική ικανοποίηση το ποσό των …. ευρώ. Κατόπιν των ανωτέρω πρέπει να γίνει δεκτή εν μέρει η αγωγή ως ουσιαστικά βάσιμη και να καταδικασθεί η εναγόμενη στην καταβολή μέρους της δικαστικής δαπάνης του ενάγοντος, όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό. Τόκοι οφείλονται από την επομένη της επίδοσης της αγωγής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων. Δέχεται εν μέρει την αγωγή.
Υποχρεώνει την εναγόμενη να καταβάλει στον ενάγοντα …. ευρώ νομιμότοκα απ’ την επομένη της επίδοσης της αγωγής.
Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή.
Επιβάλλει μέρος της δικαστικής δαπάνης του ενάγοντος σε βάρος της εναγομένης, την οποία ορίζει στο ποσό των …ευρώ.