Πρόσκρουση ΙΧΕ επί εμποδίου – σκύλων εντός αυτοκινητοδρόμου. Ευθύνη της αναδόχου παραχωρησιούχου εταιρείας κατασκευής Εθνικής οδού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ
Αριθμός ../….-06-2017

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδΐκη ….που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου και από τη Γραμματέα….
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις … Δεκεμβρίου 2016, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των διαδίκων:

ΕΝΑΓΩΝ:… με τον οποίο παραστάθηκε η πληρεξούσια δικηγόρος Ελισάβετ Μπάτζιου (Α.Μ.: 7598).

ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΙ: 1.Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία …. ΟΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει …… και εκπροσωπείται νόμιμα, την οποία εκπροσώπησε ο πληρεξούσιος δικηγόρος …… 2.Η εταιρία με την επωνυμία ….. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα

Στην υπό κρίση αγωγή του ο ενάγων εκθέτει ότι στις 18.8.2014 και περί ώρα 02.50′, οδηγώντας το υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας … αυτοκίνητό του, εντός της …. Οδού, στο 0,25 χλμ Α/Κ Βέροιας – Α/Κ Πολυμύλου, επέπεσε επ’ αυτού ενός εκ των τριών σκύλων, που είχαν εισέλθει αιφνιδιαστικά στην οδό και κινούμενοι κάθετα σ’ αυτήν είχαν αποκλείσει ολόκληρο το ρεύμα πορείας του, από πλημμελή συντήρηση της περιφράξεως που υπάρχει εκατέρωθεν της οδού και πλημμελή επίβλεψη της οδού, κατά παράβαση των σχετικών οδηγιών και εντολών της α’ εναγομένης για ασφαλή λειτουργία του δρόμου προς την προστηθείσα από αυτήν εταιρία, β’ εναγομένη. Επιδιώκεται να υποχρεωθούν οι εναγόμενες, ευθυνόμενες εις ολόκληρον, να καταβάλουν στον ενάγοντα το συνολικό ποσό των ….., για την αποκατάσταση της θετικής ζημίας που αυτός υπέστη και για χρηματική ικανοποίηση, λόγω της ηθικής του βλάβης, όπως αναλυτικά κάθε μερικότερο κονδύλιο αναφέρεται στην αγωγή. …

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στη Θεσσαλονίκη στις ….. Ιουνίου 2017,