Μισθώσεις

Το γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένη εξωδικαστική και δικαστική νομική υποστήριξη σε ιδιοκτήτες ακινήτων, σε ενοικιαστές, αλλά και στα πρόσωπα που συμβλήθηκαν ως εγγυητές σε εμπορικές, αστικές και επαγγελματικές μισθώσεις, όπως επίσης και σε ειδικές κατηγορίες μισθώσεων (χώρων δημοσίου, διατηρητέων χώρων, χώρων των ΑΕΙ, χώρων φιλανθρωπικών ιδρυμάτων κλπ).

Ενδεικτικά παρέχουμε πλήρη νομική κάλυψη σε ζητήματα που ανακύπτουν από την ομαλή και ανώμαλη λύση της μισθωτικής σχέσης (καταγγελία για ιδιόχρηση, καταγγελία λόγω ελαττωμάτων του μισθίου, καταγγελία λόγω μη καταβολής μισθωμάτων κλπ), από τη μεταβίβαση μισθωμένου ακινήτου, από το θάνατο συμβαλλόμενου μέρους στη μισθωτική σχέση, την παράταση της μισθωτικής σχέσης, το αίτημα του μισθωτή για αναπροσαρμογή του μισθώματος, τη διεκδίκηση μη καταβαλλόμενων μισθωμάτων και λοιπών χρεών του μισθωτή (κοινόχρηστες δαπάνες, οφειλές του προς οργανισμούς κοινής ωφέλειας κλπ), την εκχώρηση στο Δημόσιο των απαιτήσεων για οφειλόμενα μισθώματα, την αποβολή του μισθωτή από το μίσθιο, όπως επίσης και σε ζητήματα που ανακύπτουν από την υπομίσθωση του μισθίου, τη μίσθωση συνενωμένων χώρων, τη συνεκμίσθωση και τη συμμίσθωση