Εταιρείες

Το γραφείο μας, με πολυετή διαδρομή στον κλάδο των εταιρειών, παρέχει στους εντολείς του ολοκληρωμένες υπηρεσίες που εκτείνονται σε όλο το φάσμα της δραστηριότητας μιας εταιρείας, από τη στιγμή που θα αποκτήσει νομική προσωπικότητα, υποστηρίζοντας την νομικά, σε συμβουλευτικό και πρακτικό επίπεδο, καθ’ όλο το βίο της.

Ενδεικτικά, αναλαμβάνουμε τη σύσταση εταιρειών, προσωπικών  (ΟΕ, ΕΕ, αφανής εταιρεία) και κεφαλαιουχικών (ΑΕ, ΕΠΕ), καθώς και των νέων εταιρικών μορφών της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας  και της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας. Στο στάδιο της σύστασης, σε κάθε περίπτωση ενημερώνουμε και συμβουλεύουμε τον εντολέα μας, ως προς την πιο συμφέρουσα για αυτόν εταιρική μορφή, σε σχέση με τον εμπορικό σκοπό της υπό ίδρυσης επιχείρησης, αλλά και σε συνάρτηση με τα τρέχοντα φορολογικά και οικονομικά δεδομένα.

Αντικείμενο των υπηρεσιών μας είναι, μεταξύ άλλων, κάθε θέμα που σχετίζεται με το καταστατικό της εταιρείας, η σύνταξη πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Συνέλευσης, ο διορισμός προσωρινής διοίκησης ΑΕ, η επίλυση διαφορών μεταξύ εταίρων και μεταξύ μετόχων, η μετατροπή της εταιρείας, η συγχώνευση, η πτώχευση, αλλά και η γνωμοδότηση επί νομικών ζητημάτων που αφορούν την ειδικότερη οικονομική δραστηριότητα μιας εταιρείας,