Αλλαγή κατεύθυνσης προς τα δεξιά – Είσοδος στο αντίθετο ρεύμα

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
(Ν.733/77)

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη ……. που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου και από τη Γραμματέα ….
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις …. Ιανουαρίου 2019 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: Της Ομόρρυθμης Εταιρίας με την επωνυμία ….που εδρεύει …… και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου Ελισάβετ Μπάτζιου (AM 7598).
ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: Της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρίας με την επωνυμία …… που εδρεύει στην Αθήνα ….. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου ……

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

……………………………………………..
Αποκλειστικά υπαίτιος του ατυχήματος, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, ήταν ο οδηγός του ασφαλισμένου στην εναγόμενη με αριθμό κυκλοφορίας …. ΙΧΕ αυτοκινήτου, …., επειδή δεν επέδειξε την απαιτούμενη κατά την οδήγηση σύνεση, προσοχή και επιμέλεια του μέσου συνετού οδηγού, την οποία όφειλε και μπορούσε να επιδείξει, δεδομένου ότι, ενώ πλησίαζε σε συμβαλλόμενη κάθετα της πορείας του οδό, στην οποία ήθελε να εισέλθει με δεξί ελιγμό, δεν κινήθηκε εγκαίρως δεξιά, αλλά βαίνοντας με αυξημένη ταχύτητα, επιχείρησε να πάρει ανοικτά τη δεξιά στροφή και εισήλθε αντικανονικά και ανέλεγκτα κατά ένα μέρος στο αντίθετο προς την κατεύθυνσή του ρεύμα πορείας της οδού …., γεγονός που επέφερε τελικά τη σύγκρουση των δύο οχημάτων.
………………

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ κατ’ αντιμωλία των διαδίκων. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.
ΔΕΧΕΤΑΙ κατά ένα μέρος την αγωγή. ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των ….……ευρώ, με το νόμιμο τόκο επιδικίας από την επομένη της ημέρας επίδοσης της αγωγής, μέχρι την εξόφληση.
ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση, ως προς την προηγούμενη καταψηφιστική της διάταξη, προσωρινά εκτελεστή.
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την εναγόμενη σε μέρος των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας…..