ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ …../2015

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη…και τη Γραμματέα…

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις .. Μαρτίου 2015 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ, …….κατοίκου Θεσσαλονίκης, ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας του δικηγόρου Ελισάβετ Μπάτζιου (Α.Μ.: 7598), συμπαρισταμένης και της ασκούμενης δικηγόρου………

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: κατοίκου Θεσσαλονίκης, ο οποίος δεν παραστάθηκε.

Ο ενάγων ζητεί να γίνει δεκτή η υπ’ αρ. εκθ. κατ…../2014 αγωγή του, για όσους λόγους επικαλείται σ’ αυτή.

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από τη σειρά του οικείου εκθέματος και κατά τη συζήτησή της στο ακροατήριο η πληρεξούσια δικηγόρος του ενάγοντος ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναγράφονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις της

                ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

………

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 601 ΑΚ, ο μισθωτής για όσο χρόνο παρακρατεί το μίσθιο μετά τη λήξη της μίσθωσης, οφείλει ως αποζημίωση το συμφωνημένο μίσθωμα, χωρίς να αποκλείεται το δικαίωμα του εκμισθωτή να απαιτήσει και άλλη περαιτέρω ζημία. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι προϋποθέσεις για την απαίτηση του συμφωνημένου μισθώματος (ως αποζημιώσεως χρήσεως) είναι η λήξη της μίσθωσης και η μετά ταύτα παράνομη παρακράτηση του μισθίου από το μισθωτή, χωρίς να ερευνάται αν ο εκμισθωτής υπέστη ζημία από την καθυστέρηση της απόδοσης, εφόσον τέτοια προϋπόθεση δεν τίθεται στο νόμο. Περαιτέρω, για το μίσθωμα ως χρηματική οφειλή, ο μισθωτής οφείλει τόκους υπερημερίας από την πάροδο της ημέρας πληρωμής, η οποία είναι δήλη ημέρα και επομένως δεν απαιτείται όχληση (άρθρο 341 ΑΚ, ΕφΠειρ. 1023/1995 ΕλλΔνη 37.1648). Όταν όμως ο μισθωτής οφείλει το συμφωνημένο μίσθωμα ως αποζημίωση για όσο χρόνο παρακρατεί παράνομα το μίσθιο μετά τη λήξη της μίσθωσης (άρθρο 601 ΑΚ), δεν οφείλει τόκους υπερημερίας από την πάροδο της ημέρας πληρωμής του μισθώματος. Και τούτο, γιατί το χρηματικό ποσό που οφείλει ο μισθωτής στην περίπτωση αυτή δεν είναι μίσθωμα, (δηλαδή δεν έχει το χαρακτήρα μισθώματος) αλλά αποζημίωση, για την καταβολή της οποίας δεν υφίσταται από το νόμο δήλη ημέρα, ώστε με την παρέλευσή της να καθίσταται ο μισθωτής που κατακρατεί το μίσθιο υπερήμερος οφειλέτης κατά το άρθρο 341 ΑΚ και να υποχρεούται έκτοτε στην καταβολή τόκων υπερημερίας (ΑΠ 565/1996 ΕλλΔνη, ΑΠ 636/1989 ΝοΒ 38.630). Επομένως, σε περίπτωση αγωγής του εκμισθωτή για παράνομη παρακράτηση του μισθίου, το αίτημά του για επιδίκαση νόμιμων τόκων από την ημέρα που το μίσθωμα έγινε απαιτητό, δεν είναι νόμιμο ως προς το παραπάνω χρονικό σημείο έναρξης της τοκοδοσίας, εφόσον δε δεν περιέχει άλλο χρονικό σημείο προγενέστερο του αγωγικού, θεωρείται ως νόμιμο για επιδίκαση νόμιμων τόκων από την επίδοση της αγωγής κατά το άρθρο 346 ΑΚ ….ούτε όμως και από την επίδοση ιης αγωγής, αν το εν λόγω χρέος δεν είχε καταστεί ακόμη ληξιπρόθεσμο (κατά τον χρόνο της επίδοσης), όπως απαιτείται κατ’ άρθρο 346 Α.Κ. (ΑΠ. 565/1996 ΕλλΔνη, ΕφΑΘ. 1887/2000 ΕΔικΠολ. 2002.255, ΕφΑΘ 7483/2000 ΕλλΔνη 42.222, ΜΠρΡόδ. 26/2004 Νόμος).

Ο ενάγων εκμισθωτής ζητεί, με την κρινόμενη αγωγή του, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος μισθωτής, με απόφαση προσωρινά εκτελεστή, να του αποδώσει τη χρήση του μισθίου διαμερίσματος, το οποίο περιγράφεται στην αγωγή, διατασσομένης της αποβολής του από το μίσθιο ως και κάθε άλλου που έλκει από αυτόν δικαιώματα ή κατέχει στο όνομά του, του οποίου το μηνιαίο μίσθωμα ανέρχεται σε 280 € και έπρεπε να προκαταβάλλεται την 1η ημέρα κάθε μήνα, επειδή έληξε η μίσθωση από καταγγελία που ασκήθηκε με την κρινόμενη αγωγή, για τον λόγο ότι ο τελευταίος καθυστερεί να του καταβάλει μέρος του μισθώματος του μηνός Μαρτίου του 2014, καθώς και τα μισθώματα των μηνών από Απρίλιο έως και Οκτώβριο του 2014, συνολικού ποσού 2.210 ευρώ. Περαιτέρω ζητεί να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να του καταβάλει το πιο πάνω ποσό των 2.210 ευρώ, νομιμοτόκως από της 2ας εκάστου μηνός, αντίστοιχα, καθώς και, κατ’ εκτίμηση του δικογράφου της αγωγής, τα μισθώματα και την αποζημίωση χρήσης των επόμενων μηνών, μέχρι τη συζήτηση της αγωγής, νομιμότοκα την αποζημίωση χρήσης από της επιδόσεως της αγωγής και να καταδικασθεί ο εναγόμενος στη δικαστική του δαπάνη.

Η με το παραπάνω περιεχόμενο αγωγή, στην οποία παραδεκτά , κατ’ άρθρο 218 ΚΠολΔ σωρεύονται η απόδοση της χρήσης του μισθίου με καταγγελία 597ΑΚ και η καταβολή οφειλόμενων μισθωμάτων, αρμόδια καθ’ ύλη και κατά τόπο φέρεται προς συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 1β και 29 παρ.1 ΚΠολΔ, κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 647 επ. ΚΠολΔ και είναι νόμιμη, θεμελιούμενη όσον αφορά στην απόδοση της χρήσης του μισθίου με καταγγελία, στις διατάξεις των άρθρων 574, 587, 595, 597, 599 Α.Κ. και όσον αφορά στο σωρευόμενο αίτημα για την καταβολή των μισθωμάτων και αποζημίωσης χρήσης, στις διατάξεις των άρθρων 574, 361, 341, 601 Α.Κ. Τέλος η αγωγή είναι νόμιμη ως προς τα παρεπόμενα αιτήματα, θεμελιούμενη στις διατάξεις των άρθρων 69, 176, 910 αριθ.1 και 2 ΚΠολΔ, πλην του αιτήματος της καταβολής τόκων στην αποζημίωση χρήσης, ήτοι στο αιτούμενο ποσό για τον μετά την επέλευση των αποτελεσμάτων της καταγγελίας χρόνο, από της επιδόσεως της αγωγής, διότι, ούτε και από την επίδοση της αγωγής οφείλονται εν προκειμένω τόκοι υπερημερίας, διότι το εν λόγω χρέος δεν είχε καταστεί ακόμη ληξιπρόθεσμο (κατά τον χρόνο της επίδοσης), όπως απαιτείται κατ’ άρθρο 346 Α.Κ., κατά τα λεχθέντα στη μείζονα σκέψη της παρούσας, και επομένως το εν λόγω αίτημα τυγχάνει απορριπτέο ως μη νόμιμο. Επομένως η αγωγή, κατά το μέρος της που κρίθηκε νόμιμο, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν, εφόσον καταβλήθηκε και το απαιτούμενο για το σωρευόμενο αίτημα καταβολής μισθωμάτων τέλος δικαστικού ενσήμου με τις αναλογούσες σ’ αυτό προσαυξήσεις υπέρ τρίτων (… αγωγόσημα).

Από την κατάθεση της ενόρκως ενώπιον του ακροατηρίου εξετασθείσης μάρτυρος απόδειξης, τα έγγραφα που προσκομίζει και επικαλείται ο ενάγων, τα όσα η πληρεξούσια δικηγόρος αυτού Δικαστηρίου, τα ακόλουθα:

Με το από …-2012 ιδιωτικό, συμφωνητικό μίσθωσης ο ενάγων εκμίσθωσε στον εναγόμενο ένα διαμέρισμα, εμβαδού τ.μ., που βρίσκεται στον ..όροφο οικοδομής επί της οδού…στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, προκειμένου αυτός να το
χρησιμοποιήσει ως οικογενειακή στέγη.

Η διάρκεια της μίσθωσης συμφωνήθηκε τριετής από …2012 έως και …2015 και το μηνιαίο μίσθωμα στο ποσό των 280 ευρώ,
καταβλητέο την 1η ημέρα εκάστου ημερολογιακού μηνός.

Ο εναγόμενος, αν και κάνει ανενόχλητα χρήση του επιδίκου μισθίου, δεν κατέβαλε στον ενάγοντα μέρος του μισθώματος Μαρτίου του 2014, ποσού 250 ευρώ, καθώς και τα μισθώματα των μηνών από Απρίλιο έως και Οκτώβριο του 2014, ήτοι
μισθώματα συνολικού ποσού 2.210 ..ευρώ, με αποτέλεσμα να αναγκασθεί ο τελευταίος να καταγγείλει την
επίδικη μίσθωση με την κρινόμενη αγωγή, που του επέδωσε στις ..2014 και να λήξει αυτή (μίσθωση) ένα μήνα μετά την άσκησή της, δηλαδή την …2014, καθόσον ο εναγόμενος δεν κατέβαλε εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος τα οφειλόμενα μισθώματα μαζί με τα έξοδα καταγγελίας.

Εξάλλου ο εναγόμενος εξακολουθεί να κάνει χρήση του επίδικου μισθίου, χωρίς να έχει καταβάλει στον ενάγοντα, πέραν των ανωτέρω μισθωμάτων και το μίσθωμα του μηνός Νοεμβρίου 2014, ποσού 280Ε, καθώς και το μέρος του μισθώματος Δεκεμβρίου, ήτοι μέχρι …….2014, που έληξε η μίσθωση, ποσού 45,20, ήτοι οφείλει ….2.535,20Ε. Επίσης ο ίδιος δεν κατέβαλε στον ενάγοντα και την αποζημίωση χρήσης του μισθίου του επομένου χρονικού διαστήματος μέχρι τη συζήτηση της αγωγής συνολικού ποσού 1.030,08Ε …..

Πρέπει επομένως να γίνει εν μέρει δεκτή η κρινόμενη αγωγή, ως βάσιμη και στην ουσία της, να υποχρεωθεί δε ο εναγόμενος να αποδώσει το επίδικο μίσθιο στον ενάγοντα και να του καταβάλει το ποσό των 2.535,20 €, που αντιστοιχεί στα παραπάνω οφειλόμενα μισθώματα, ήτοι σε μέρος του μισθώματος Μαρτίου του 2014, ποσού 250 ευρώ, καθώς και στα μισθώματα των μηνών από Απρίλιο έως και Νοέμβριο του 2014 (280 ευρώ X 8 μήνες) και σε μέρος του μισθώματος Δεκεμβρίου 2014, ποσού 45,20 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από της επομένης της ημέρας που κάθε μίσθωμα κατέστη ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, ήτοι από της 2ας ημέρας εκάστου των ανωτέρω μηνών, αντίστοιχα, καθώς και το ποσό των 1.030,08 €, που αφορά στην αποζημίωση χρήσης του διαστήματος από …Δεκεμβρίου 2014 μέχρι τη συζήτηση της αγωγής (-3-2015), άτοκα. Πρέπει ακόμη να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή (άρθρ. 910 αρ. 1 και 2 ΚΠολΔ) και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος σε βάρος του εναγομένου, λόγω της κατά το μεγαλύτερο μέρος ήττας του (άρθρο 178 παρ.2 ΚΠολΔ). Τέλος, πρέπει να καθοριστεί το νόμιμο παράβολο για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας (άρθρα 652 παρ.2 και 653 παρ.1 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΟΝ ερήμην του εναγομένου

ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ασκήσεως ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των 150Ε

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο: α) να αποδώσει στον ενάγοντα τη χρήση του επιδίκου μισθίου….., β)να καταβάλει στον ενάγοντα το συνολικό ποσό των ..3.565,28Ε…..

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την παρούσα προσωρινά εκτελεστή.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ εις βάρος του εναγομένου τα δικαστικά
έξοδα του ενάγοντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων ενενήντα (290 ) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στη Θεσσαλονίκης στις ……